(MMT) Token Explorer

Wallet Information
Wallet Address sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b
Wallet Balance
1,266,864.95184000
* Wallet Transactions listed are the selected wallet activity details.
Block Address Transaction TX Amount (MMT) Type
551764 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 01f03bc579222373e07b28bcb3d0ec05596357dc3b92741a7d2d2cf348ff2741 2329.08108 Received
449339 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b bbb90042dc2ee3d7f7c1dc0235239f88278f8fc7be644d9f21bc0fa45bf3d2d8 411195.11053 Received
197788 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 038fb63c02b90ced5d8ddac7d30fb73a71ef90b47caa98928ee643444bbe5b58 1010.28720 Received
196432 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1ca3a9097dade92b2f0c9426cd9c362cdeb43edfd4fff9b565317765452d2ffa 750.92612 Received
194324 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 59f0c1c6158b986343d79826569ad4e08f75923c7bd80345a68dbe2337501d74 764.22292 Received
192306 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 28657a2d1adafe66f1442162ae35de90b7cb2d0d6cd43a8a7a9bfec342dfa6cb 4019.38347 Received
191612 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b aaf95018035bca1bef0f77a331459555c5b8200a2ad8613e35a00d9843d2f2a9 3322.76374 Received
190043 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 9a105cfe28417bdafcf30df851ad10e25c448880e5fbc4c2254a334da1cc8f30 61045.06331 Received
189318 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c2c1352d86645ce47863900bf590b1edcb753aea6e12b4dc191ee3f900ec5d3b 49999.99000 Received
187121 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 6332e86fe962a862012baf4945664e42fc514c295c92877518afb302a9fc8a22 27456.68279 Received
185918 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 54a4078fdbaf35f0fb92e6f9472cd06c52fab05d155258030fee349a4496c5b1 17105.79479 Received
185466 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c390eaaaf7f3c30c6112f99cedde5a58b24399bdede273d26608bcdc0a0a4840 22878.84583 Received
184757 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 01b95d0b32c62a9e4122562033d67be5bcbc341753340fb1d3bd01783352abb4 999.61995 Received
184066 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 64f30d6dc612a6b9eefe3aac3541fc36823432aa437b00d5bb82b7f98c5f1924 8433.93983 Received
183714 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1a7c6ac59bc045e991df8a597cbbe0b567d46a8b7986aedaf97081bab5ee5667 1635.33939 Received
183523 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1669d00b15c09083a104631e1705d151a770c1b0fb927bb9bbbc8a324e8b1399 119567.30329 Received
180018 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 980f0ba731b04336d5e32f8faf5c9640ade8208628bd932422add32f299c1ac7 999.99000 Received
179639 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 6a7c3bfadeab4fd4136165b2c8c0542b02a95c5aab17bc68012f38aaa72288e4 180156.43879 Received
Block Address Transaction TX Amount (MMT) Type

No Transactions at this time.

Block Address Transaction TX Amount (MMT) Type
842298 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c5bb667a5ae49a2ea872ee15cc562511de49160ab6a70aac0840865061dd88a4 8390.87192 Stake
829450 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 11d5e70a33050dc7be87c30644b872bd64b22c267f9291a0f5a5b1c44a80d6f9 17369.38844 Stake
802914 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 010a254cc0bd66029e5b1994625a3283699c7af891978c3d83a2ac346b81b6da 18718.51250 Stake
774258 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 3ea3dea8833190a33a25ba2697d3435a0c60ae711a5d9a56cec2eaee51933794 5639.03745 Stake
765641 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b b491bef60e06801e147ca466d22c477dc2ce110fc35a732e663aa9ef5cb72e7b 3642.56039 Stake
760086 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b bd7c37a3c63d94e1abb6973968d6c5ce20ab4c5b1af539e42470c0b6432b2517 34553.51132 Stake
706756 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b e43bff96a4a096ff165326b706e88b433c87bffdf61dd5805c66f1802ddf8308 3368.57141 Stake
701609 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 4a8bf2731afbe9215ed6de48b57a093effe90a5d2b0a9c1c62e21138f1d150e5 2384.69541 Stake
697964 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 5887dc35edf16520095616b9d27b0f7f22525010757ddf99551bb23d9259c571 10792.24209 Stake
681392 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 05e96559d9220377183998e8da60af32359e7a31c75e36d2097359a8a57a5830 1779.55020 Stake
678665 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 0c84d87348a33d393605833493ae7310600f1533127197c7773bf3f3dcd3afa0 1383.06110 Stake
676548 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b daf07925065d5dfa207572aedf286511cf9ac84cd4ee2e92793652a33f732c99 3493.82120 Stake
671195 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 450240a916513085585e3a3274cd84da9a6ea696c709391b1c25df86737d4948 2581.03460 Stake
667245 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 207aa79a71b94da76a7b7d2554a14e79fd56b98d01364dcd69bda359564ed73a 3309.04386 Stake
662176 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 53ff2022810f7bb8f6d1e00aa57b6f04901711f92e673af4168e128cdad7ac3a 1883.76435 Stake
659290 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 01842ca9d6e874e4eb25f3bb9b353525a4c20742cd2b8647ee5ab61f240d34e9 2229.48446 Stake
655872 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 7e1cf6fa1f9bc29a92fe792bc1875c1e189686eea811f516a159514f4ef09aa8 2996.28952 Stake
651274 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 7f0c8e1ab70e4a8d98d0d3f82c5a1002a09284d020ba5a7370a4990f45c32a22 2511.17488 Stake
647420 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 6c5ea18dffa949fd05684e2b63e3ba512bbaa13b5d9ebda2e9ed3043d567fff6 2936.02899 Stake
642911 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 223e301ba56b623d1af1554acd0dd965ef5fc99a7bd9415de42850ae268fea8f 1276.41058 Stake
640951 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 73eca911bb1a8dec6a2b55f88bff0ba74dc6e4337491e5ba6ae5d7124330e5fc 5589.96577 Stake
632369 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b ffe4d501450791b9bd319cfee9289805f7089d5e8be583f4161fba96f4ad20ae 3723.37217 Stake
626651 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b d49a506c86fcd6b90486d6c3fc64a33b4eebfe4a5d97b725a9b95db28cb91d02 6636.65661 Stake
616435 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 442b7248dac317a44577db2868a444db081c8e6e173d5d5699b8614872f93f75 4184.52270 Stake
609991 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 5e446e84694e0110ee7fa0c624fcf59aa82758dbbdeda74adf0d7ebb2903627b 2645.44768 Stake
605916 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 42230dc8977eb90286a7774b094fb9a9281cca74335e327926ecf4fbc356a480 3732.99357 Stake
600159 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b b85152ea9d8dcc578d424354dfff3af84443a3b43940f2191f832e0d3a2acb94 2708.02656 Stake
595981 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 57bd60395e138e540e643798de57e991d44dd3f2d836c26a992ff8c1060e66fd 4506.54502 Stake
589022 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 28be0f91fb402dff8eeddf37400bc1e7fddb531f3822b00940d18192233665f3 1794.97289 Stake
586206 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 669526d32519395c24c217b5bd9e06e187b363c34a2dc546b22c200eb28dcd62 3286.75960 Stake
581126 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 5f6368808881b50857c26b9dec38c8073fe7f8b507c5983b5e7508aa98619b33 3673.78177 Stake
575452 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b a349ecc67a8232a75a4bbc9f1037fda6fb49bf6f5f4067eff3577e928691c82e 1922.44329 Stake
572483 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c176c45c2121dd75608b829825cafdd2fd1677b1449ff511e00df8e5f89034a1 3363.22224 Stake
567283 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b cf5ee686149a70f09f8d1ec1c12e49ac2bbeedcffca951b903bdb9eea4aed0e8 2286.90188 Stake
563746 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b af17eddbe34a517aef901736d3aea2136739d343c90b6adfd347b6386482f188 1950.45453 Stake
560728 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 67c844c808bd16777d138fbb6a0cc729971f0f7af1de65c22b4a5b0e038f9be2 1262.30111 Stake
558775 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 538c9b28028b90fafbf1b183c5542cffb7b5386bdc4e0a6beaa46fd9803e0aee 1893.45286 Stake
555844 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b a97d5ef6724df46af045f723492707e72689dc30ce79d0652da350d340aec59e 2596.27950 Stake
551764 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 01f03bc579222373e07b28bcb3d0ec05596357dc3b92741a7d2d2cf348ff2741 233.58438 Stake
551402 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b d0a1649c56c2b869bd13946958650a66766d1bdb4b2630e7818f860e15c45839 392.21164 Stake
550794 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b ea039e2a2d11d91ccad5a37788131300e501d132a817d6aaab8df67d0dfe9e1d 2486.26653 Stake
546935 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 8a7bd3e4c7362db6a3e1210e3a0477e37a5ff9e3041e62f595f0a619911a8737 3119.51900 Stake
542089 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 187f93ccb3b71a19a47e395d84b6ba757b74e2bc063b067ea4549f39b2284b40 5013.31158 Stake
534296 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c2a1e084557d36a14018865a7756a8fe0a173f78fb2811432debd0c293e17332 2237.04976 Stake
530819 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 6d7c0a0a89f62736e92ce6ed7ac6d933e2a3033982e83b371e945cfbd9655bd7 3303.17408 Stake
525679 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 647afee6ff7d5cc6273b7f9ab2269d78e0e36b94100bc9c446016767b3187848 1819.85729 Stake
522847 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b f317587d0c8ef5f225f91dd257879c44314e5db068149b3fee6a03bf246e4b59 1747.26287 Stake
520127 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 5658ca58f50c1c7c55c4d476df19f752b21c2e03025e491ab0f671cc5b63da33 2792.43609 Stake
515776 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 783f2347e02921f8afab996ae14fa60bba8615569a4172e6f9673752166a4681 1322.75705 Stake
513716 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 25cc40adc4d60ec4e4cbbb1ff87074646ae4affce68e159b53b50d02f1d567ff 2318.59274 Stake
510102 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 7bb32cda716e1c630e7d07bcf3327694ea9706467e6227a313ad00bac990e00e 1767.30812 Stake
507348 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b f569ca17cd3fe065ac43092366558d35b75e16a904f16834664d971c90ff4ae0 801.55304 Stake
506099 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b d54188663b6dff8362fa3dba52a7f78f5f3dc6cfbdaf676083123332ee99e5cb 1483.52701 Stake
503786 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 9de08b0647735b084711f336dc4c9e5009f84049e1169ea18a64ce1f0fc80381 2307.04798 Stake
500186 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b d7df2b4537b08d71a7e1a7673ec65c51413e2ce1d49971264f2330c3b070ecf5 940.87578 Stake
498718 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 24e455c88f78a50ee1081da30a28dbc756cd406f186cbfe569b0b7dd94df595a 1414.49115 Stake
496510 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b fb94cac17af9bc67813f07f342e94f37e8d85e4bdf1aca4f2bb9a3113ba412da 496.78759 Stake
495782 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 141fc0799af565d8afb2942923b958606e191009c2fa35775123152a46071eb6 926.54316 Stake
494336 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 2c7df0944afb4343c4625a1e6cb1178b9fe9ca61ba6bfd1e906b36da3d7d2dca 4575.02227 Stake
487181 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 874396b282d2277ef886f4be83f7ec7383f7f0d8a498f977980e8ea1773ba033 517.77285 Stake
486372 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 3e54dda4e162b0b7992963c654b3e95f99cec1a0c2df832b0ab46efe7a673bb6 1840.82631 Stake
483495 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 86f82e775b1f6939f139e19f1f52fc5ff32cff8c961741c602d53e1e5a2464d4 4994.11661 Stake
475672 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 0a751a087efe838146718aecf5e91c35e1e5cb9571f1203ac584ae2be52a15b4 2127.08838 Stake
472342 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 7ea0e2aa20e5a8d88638a738bfb7c15cb51da2e3bde0cfcacdebe533ad3cd70e 840.63640 Stake
471027 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 3421d36b384733a2f5012743049252ad4cd46d0931bdb46080eb7e997a94e98e 917.12340 Stake
469592 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 324e48c94c9ef88b71ddb82a65cd24dd875b85dd4ab09fb9e74624b0f9026406 1635.75623 Stake
467031 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 72ab56404ae53178455bde9703d163d5f4c9fe6b02ee2dd948806b3ba55abaf2 2097.53529 Stake
463745 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 70cd55ebe05508f2b97aa47e422d89d034275b5e1dbdf899e903b176b60cef53 2609.48146 Stake
459654 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 579a649b42550a5c20116845e448dce633e551ccd994fc4c57cfe59c88269026 470.96840 Stake
458916 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1d3b66282c216fe0215671f619f4dc8b0a2217fb3a09a4367a7ca94f62df51d7 1856.87900 Stake
456004 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 723d3de5861b5cf1e2471a0e1a8521bebc4393ff17bf9c073e17c303b18d3696 960.94294 Stake
454497 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 0f23bbe48ea4aeed9f0a62bad7e52834ec6c64d2c65cd2e09f27595095050464 1408.82821 Stake
452287 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b e6c7f34091f5c5550ed282d85e2475502b5fc1e678d45766e7e4e7ead2fb63e1 1840.16079 Stake
449339 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b bbb90042dc2ee3d7f7c1dc0235239f88278f8fc7be644d9f21bc0fa45bf3d2d8 1609.73268 Stake
445075 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 9f3bdada59b279f09ddfb4fb4384751c9ad2991e9628eb865838de7a2637b2c6 615.23088 Stake
443446 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c8b02a5422c5fc1d3b1819247b3a0620ca8b67bccea82f6d9d03e7e3f8cd0fa0 1233.94792 Stake
440176 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 5f2035c79b8091d7a47244870c85d3cd03932109bb2d8e66581503f928afb6b6 1261.11044 Stake
436832 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b d3a5178baa06d30e4e502696dda00b76c6368fe54f42e51272b7ad032e76ddf4 1126.04350 Stake
433848 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 325b0ffe1ea23e140a36f4bbdd7a8a6b72c5fd9f10c4fb4d2f4df21dd7f4800e 1819.46993 Stake
429020 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b abdd0fefff9cbf8dd721d3537f8956e5f7cbfed679bc1484aeab633f15a4f273 1907.34110 Stake
423954 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b e0a47cd3319f6272bffe57c2a5ad42ca8b0791f636f54e7c6f87097378909b2d 985.07087 Stake
421348 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 97fe39af2b2c0fff7e2364ae5fdd47e56f28bd7bc3f7c0c8300917c85e3c7b6b 861.86881 Stake
419067 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 87746e8c821f03525140f4bc24ea01a0e818bffbbd0e41a6c7aacd5d541043ea 986.35197 Stake
416455 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 879a3631cbbf40f4e3f290ce5c466f692a689b2d22892b26bd48ec25ba5947b0 1180.31015 Stake
413327 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c7b2c220f8e199bda5a0f6fadcdad7f1032cefdb21be855205047802e8e2fc62 805.44189 Stake
411192 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 2c72d5c0e238744bb9a288635e7dbb3c43d0b9d45de8674bc69c65fc7ccf86d9 1985.26398 Stake
405921 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 5503be64692e61c5d9ea8ed883fc0e0cfb85dff20f2bd0d9c93a3979206cb378 1257.52176 Stake
402581 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b ceec5b54c984d15e45aab19f30f6a2a7b610c604d3a3ce4f74efa79aa85dcccd 1275.42668 Stake
399191 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 384ad6001c46a57613d34c441d7d046a1fd40abaa7201ecdece0fcd5ad74ef6b 1093.14987 Stake
396284 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b ec8c14d36f56f823f34b569b107d652bc0fe8086d328053dbd96970eb5841738 678.29418 Stake
394480 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b d58ba80ae4b3b655a6108180f7814423331af08268e47beba859d8bd3a2ca848 1028.38906 Stake
391743 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1f6cd030070752bd1f197a8fbc92e31c9c9dfb135a2ccb4eb063414331af1955 849.98152 Stake
389480 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 807fd2b3e83c91156535f907cf01b778e20b31999e46607a9f663bbc67836f01 620.70096 Stake
387827 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 4dd9f99d74fd623036327d7f8f2c7ed81c1b76a7eff07686e770218f55c6daef 861.71795 Stake
385531 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1e4244cd99102bb987d3541ea206d97f94f0ea55f198dc3379a84a35039447d5 2580.48556 Stake
378646 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 519fc7c90220c61aa2196dc694bc2b0faa75c071a899e95c2326bdd205ce0533 1103.90039 Stake
375719 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b d0d24ba305184aceae3496b889eb9257595c9deb7fc8a71762a970f8e8c2ef7a 1905.10227 Stake
370660 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b fc928b897773616628e7b8dafe8c6a4a92973182f72f2c3cf4e1e230c981b5c6 757.51875 Stake
368649 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 7cd5ffd7edb2a038998cfd35c6578e99955850bb90bc86df0047a30d117f9327 657.56248 Stake
366903 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 5a0ae46301762168482cb3f480a7c9e0cc724eb4a837fa6b628d09dc98ad4d29 1053.82171 Stake
364103 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b f79b6f5dc900e0c45a12a5ffd93d709d100b6ff49064f1c79862cf0dee30589c 983.50340 Stake
361489 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b df7ae22fe69ea68f2203c51734ac8b88c85ba2cbea26d50e4aec41e060b750c5 742.69655 Stake
359515 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 8c636ad4daf03527e9e4c16832c574347321765375e4b40874fd45cced715fcd 1165.34462 Stake
356415 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 88b5ba4aec00900ea3637d2273872a65adbd452a8696d5fe57ded7d25067cff3 748.33217 Stake
354424 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b f23604fb69814b89357939a745f18a417e1430674e2c8ee6c16f7c24517c3493 2346.12174 Stake
348170 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b dd3e0c2cdcc9f4e8ed72b76b6350b52f283c3d998cd20c3af92477ac13d75cf1 516.67423 Stake
346794 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 9d3c94bde3b29dc580de7039449487240157ec2d9754995251f7a7bee49cf636 266.23276 Stake
346085 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 43f0523e5d159a25c9cb5aa960ee0c11a22fc0b34a5ce86586fc7617ef0cdcee 1456.02599 Stake
342223 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 612ee4e25d1499b9a89af3f4675d8d7f4da220f816f3ee3094ecd802fc436b9e 700.14378 Stake
340368 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c68a327a7928e1820012b2d21f138f63f92ed96f472dc2a47855bf8786f9911b 861.39475 Stake
338084 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1eb17c6a9c05c59d64dbd768dfe4c053d9442d2be6ac521f3176875ce2fa7525 967.07318 Stake
335520 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b d57c11d52d5bea4802ba52536e7acb02445991312405380396dcc4804cbf219e 993.56765 Stake
332884 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 575ce3d22e66c71fe92100b035248a0f46427d92538b86953284f117a1cd16b0 1725.79072 Stake
328294 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 15a3c1d62bbe0120991ec2e7f2d83b47c5d4ddfe457a17200f86b9b94761f9c8 1389.32233 Stake
324601 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b cc1c0af0ee467e23f54ef8d316604231fee90062f11162118f87ed8e7f0df6a6 651.46516 Stake
322869 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b b24284ee6b596a29c307cb03b52784c0b4e65f0a7ea5af763b671a65a9cc66a0 1004.73408 Stake
320195 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c3ce042bac95452c49b45895442641cd32e93f3fb6a0ebe440c5dcbf61e4835e 1016.25402 Stake
317488 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 730ecf8d9516aee0a1a72173139a8b5af9e1fecb9a201cb60a6ea23a9af58c0c 826.70908 Stake
315285 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 50567a7c0e7fb75bf87d24ca36379c88b88fec14f97f9f6e7f34ab55aa7574af 722.37540 Stake
313358 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b bb2c0d76527e728ddeaaef09eba790cbd06811880ae62e99205379fc164fe2ed 496.79692 Stake
312032 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 5dd3b823d782e4be17c0748118d1161651fb6fb7d0053923dd1eca39fa5b2662 390.06602 Stake
310991 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b a6165e61f4993984e9d5097c7cb1e552ba9463e94506d2a44b270ba97ecf658f 368.89633 Stake
310006 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 45dab4cbb5e4593f31554530ecb6f40be833e620e5dc3911a166ffd9954319ab 1288.21386 Stake
306560 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1bb35c17dec7bdeedb7992e46f49b762e936e1b64139277a6aa3640e83ba35b9 883.06300 Stake
304195 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 43151a43331dd7320c3ebf38107e3757eea15ce3af01032f85fe4a355d37131e 505.20517 Stake
302841 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 3fa311e912814ad265c87ae76001c9fbfe3610711dcd0a20d5cf1d398fddcf73 2177.35099 Stake
296996 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b ae693dbcaa98f9558a7a81b6cfd426bf54dd00586cad4130e88efb27d5240ca7 316.44184 Stake
296147 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 8e7c563d02549d11a1c6e7709e5fb3de88c55472d04e579c103649d729ce4546 1616.40105 Stake
291801 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 930c541965c2d4f9cda57bb470e837cf36dbb9e8f0187b9360a0543f1f0b73e9 399.65190 Stake
290726 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 0822da491ed102923748b5d8dbd0d244f4ae9696f7e68b41a8c6a7428756bc0d 955.41559 Stake
288153 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b a5f56b262c265a3f490b173a9219d192f7c96e1bb1fc8b70286c0a2802276695 406.75000 Stake
287058 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b ae78ad9c4983761cbb309eb6581ecd1cb511b6f852c2972480838fb3601977ec 449.19232 Stake
285849 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b e6468c044a25da1f60f17c97157ef551960e1cdfdb2666ed872416043b0b6598 681.06156 Stake
284014 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 138ea429cc4b950d74b4efd12b3aca99e982e4512e4113af17d6b7676966ac65 382.83614 Stake
282982 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b f35fbfa7d0bb075c3408753030c04d888974451eab6c60f5bb1c897d4e2b8e03 402.26282 Stake
281897 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 24ac4d682c55cc13d441ea0d01312ed2fa5089e47d127fd5f55eb5c32d25ed3f 283.88211 Stake
281131 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 52e028750be67dfd0a62c0b5e7cff1a0733b74ec0b8b9d3a46285b4b17de46b8 178.21650 Stake
280650 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b b406914b62c8eb1eadb26d6e52475af1576715a91d7c0e557c874ac7be2023f1 407.86577 Stake
279549 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 8d19c459ba56afc4116c687cf8d661251326bab01995e807d04a6d5dde27cbb2 525.52132 Stake
278130 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 0814053d721632a366e7071e939a72dc6f5d5f581e84129902b9553557b64f33 395.79952 Stake
277061 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b cc3d05d3b48d9b8431bdfcdd5bb21e45a354baaf376a0e2924c7cef2f76b59ac 222.08359 Stake
276461 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 701cd58eb8b27dc8b5bd50b6ab41a157e95f79bb23e9c1cdc5656c185bd28df9 219.78131 Stake
275867 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 98c7eb4e70d9dd2f47858d60c3acab5c06c412633df6d8f7a11438969a13ebdc 301.40332 Stake
275052 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c11578c70cecba28be42ae270c65a76f02a27e6702ef31468fdc03d626a9a868 221.50100 Stake
274453 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 444347506eace8b8e72ad23b6eb371e4030ada4e63a518dc0a870c090282373a 256.53135 Stake
273759 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 846aab7889b2c4e55b1b01271c3dfb466625362e72562b73f3da5b27c81760b0 656.51928 Stake
271984 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 8afcc7a6bd3e9d749f376b4a173cc299dabf9e48f45555edad859ab1e956fb1f 346.17231 Stake
271050 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b ee8158d771912284a0080db7004c73a17ff3d69295d334548e6bd2d1efb654d8 271.59856 Stake
270317 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 8c026d7ed6114221564abae32cc198663dbb1817bb382c0634a23c0f3d2bd6ba 413.63568 Stake
269200 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b a1c23581b9e3ae820e5b313b2ef8c0cb92db466e1c9257d16ec1b2548a7a548d 435.66760 Stake
268023 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 86e2e8a55b9ffde08caeba4698af58f0dd3cfd86201042944e88953c13c48655 250.13304 Stake
267347 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 055cd0a095cdff7625a02707150f8059022bf2835dbbfada6d2c55199f137905 321.75601 Stake
266477 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b efb1f11196bdc6ebbc1188b694be262070dae9a21baee8a2446930807b80953e 285.76872 Stake
265704 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 65d4030e5f766050a1f571d1207101057601eb5b0d1669b912d4cc35d47a2353 338.83442 Stake
264787 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 7df33bb26a72605ab9e89d53a5fd50d31ce8195c0a8f9cc894626f7502d6891b 255.63462 Stake
264095 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 8cdf94aabc0dc6c7c093d75256aec834cf5a2c264a6ee4052e99b2b484b1ff56 248.58352 Stake
263422 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 8e59dbac2b6493ba561bcd5654488086816bcb9b8359033234851a7ff326c3f2 247.04444 Stake
262753 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 754aeac591cff94842799b58359ca06337086e6baf9a044c8f0c6882ce8a30d5 302.67263 Stake
261933 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 7ca9e2256fe22950ec03607d6bddc7b1d86bd3fe53f1cb4042e4acef47ceec83 222.52913 Stake
261330 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c85adaf9961353dc4f8e46a8557d4ee93ca576ae569280ddae94edb8c4d4439b 250.50721 Stake
260651 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 94b66f9d39648e244eca71c26e37e2f2324f38f6352cc2b25e3a34495f1cca40 372.87839 Stake
259640 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b ae9b83e40c7e8c8f3a6bf9c2178e6ab1b8f14ce255a9e2a75d826231eefb64c3 358.40458 Stake
258668 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 872d02c502323f51e8c0d6252f557d13c83aebc2712a5bf9fd9a2fccbfff6e39 322.16414 Stake
257794 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b e0c951c8ffae29cf9a27bc7cd78ef2ccef448d60226394965e66af0d9465f55f 214.11931 Stake
257213 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 5b2125a5259e7f77da95fef422babf62ddd6e996206011bec14f412e584273df 263.39272 Stake
256498 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 9cf496dd74d0b517e5767f181d1887e9f857e88a122287fbc3a42bbe0176ecab 354.96043 Stake
255537 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 5cb714cb9a494163851555671d4454d695149655c86bb8b7dbde61055dc43902 357.52409 Stake
254569 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 65b37be7d385e5959a8fe1311806b5057d7f6f7293e605aaf52a1d99e35585bc 239.69451 Stake
253920 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b e5ce687bb5b5020e8aa7dcf814d81416b1a199762575d01ccbbc362d8a459913 164.34559 Stake
253475 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c299d60fbd845f877efe9c5cb962f279a167317ee3604ff002b762adf588ce67 882.88153 Stake
251082 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b f3d21bc9c48d347c36a5c7daecc0277766382a3849852077681c0a02c541eb79 208.49751 Stake
250517 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 510464ffb5c4a191c3205d4aa29ecc7a11ba8db528f6f1a9678ee94e4279a35b 157.92668 Stake
250089 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 26524139a954ebc5bd1ef7eaa119579e82caff538e016b8cc74d34e6b1325f1f 380.26864 Stake
249058 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b ebdbbfc3984c373887475d901c765d060f59b58c0a5514f5e3869cb90abd8fdd 478.51047 Stake
247760 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b f53487f73ab92df181ec0742b9db2a60141c27ebdf1ceb885a792215d7c4d3d5 210.85269 Stake
247188 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b f53863d7b37248c4182a9ec3b1321d9ea13430a392435d74b4f94b2da9993f17 295.56365 Stake
246386 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 76236993d1d92c651229848034d7c70a766df816290159a7c4cf417b3e717e64 496.85709 Stake
245037 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 928ed7750bb388b53e1225ea95976f0eef7710123b2e71c55740f870cbcfca06 256.33366 Stake
244341 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b eeb73183e1aab1956fa7fcf4a3240a1044c14186fca12f3c2bf73f85cb59196c 519.76895 Stake
242929 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b aaa0ea52a1f60f2132ab5b3a5ca5065356bb8862ad3d8f4d116a28e3ea54f7e5 341.18143 Stake
242002 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b d1e63b61330676b439290b20665df69f0dce9dc38cad10f1f692f23e319fe0e5 461.26883 Stake
240748 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 2a865915c505a3eb7b2dc872df59b4d5ae3312533198d659c1ac3188f06ff298 1222.25359 Stake
237422 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 9efb0f2ba351989669a76c0a5d10e5755863bd807bfb15aa8e7eaac7fa59156b 395.48819 Stake
236346 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 285c105c21097f523a6affa0e9b8d7dfbdd35bb5ee3a0e016516aef5eed04dd1 370.00716 Stake
235339 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b dfec6463408efdcf68c01811490efbefe2694f4b44068c3abc0845d100f75333 261.81020 Stake
234627 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b e00fd5732d4d5beb611eb8d59f449b228c0d6e8d3272244eff8a078a3f01aa56 509.77185 Stake
233240 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b ccbe2f7e1c7d6c09a3fbc2c2911bcb9d0109446f381376aaf3d96f68483628fd 459.87417 Stake
231989 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b cc214f3d4cd6d7d4cd4928c4a533a5b9ac9c8ec822266e9320747c34120b1bfe 230.04751 Stake
231363 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 83e8189df37c21f074de6cfceb533bc3cb70291e69c4cd3bb7ab0580b5a7e64c 280.27302 Stake
230600 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 55aa4213a42953a6024a66a8893742929d366a7e12cd7cde07fdeee8f2b74d9f 268.78455 Stake
229868 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 737221035c84c1af2f6297758b360f63095e1eec1ebc12cdccf661da46519d8d 237.89642 Stake
229220 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1456cad0c0e26318062eb8f33819efc8ffa80e093eb53bd5c1ff87050585b824 324.78523 Stake
228335 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b fa5f7cc3b1ff66d2f0789b705d89861bc2acab524549706d55e31a72b47916be 192.25133 Stake
227811 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 0ef862071b19389e0fd2e763d75e8de7ca46c9f3bd3f3dd3264f833ad2adb968 243.57885 Stake
227147 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b e1c8341033b371a98a7d2a3587fe6989ea41fae952c19e30d7b4a20fd71fe3d3 252.66290 Stake
226458 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 72bb47f3ab1aa99617cdbc8a588eb18081c96b63810dcba148d870e886ff60a9 457.41957 Stake
225210 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b b7c883748d3baac3c284e1b7faca83c5e17d2b2c4a938ccd79466006f0043764 293.19223 Stake
224410 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b cfff4d21ae9a93c05d2334842f61bad103718e5f1e6b7f2845688ecdf06b47ad 236.75069 Stake
223764 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 4ed1271bdc0aa67091b28b08aea378946de951341455c749f59057321a8fb54b 204.46236 Stake
223206 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b eb46431dd5f8acb68d8cd2dca32af697e7704aa1c9ac3d4662fdeeb9c1a03773 276.95873 Stake
222450 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 0924eb8b973b279cf144e6fc8682324cc68cba0b0f5fd8c71fd99aba349fef17 244.32874 Stake
221783 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 942630d6d1f43d28d853983401653e7ce0450e6fe3a48e23c7a4ee322ffc0555 261.49413 Stake
221069 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c973d68dcf153df6b88cc75195ff9ccdb585156e80777750cbdea61770ee826a 230.69727 Stake
220439 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b e409712977434da29785fb9d17094728564c0869ff0ca22602f90d2358d1c13c 330.90344 Stake
219535 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b cb91b892ebc8d3a63e5c4c83c04c7e9e8c9877c24991e260751be0cab198875c 714.23525 Stake
217584 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b f520eb3b0f873017ae6fc19b3fa8b847b4816ef635bfbb9e31ddc0030293200d 456.42993 Stake
216337 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 52ec466e69c6efd0ebfbd14c605d8e4f371df7000e15b476d0ae3d22de304d9e 369.60029 Stake
215327 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 50efe0cac2373cb21ac3bba55f222c909c98eee3424d4a34b4d550a72ce26d63 163.24518 Stake
214881 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 306e5bac5a232ddb8fca17db9916a9712a2b6e11e05788d6e47726fbda6126da 255.45148 Stake
214183 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1e4b5b6e3634e882dcbcd8fbf46174b04e7cf10ef0d428745313e7d9c63bf02d 231.26265 Stake
213551 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c175918c42ee1263da64d624036494a35ea912295dff33671b2a8d5fcadc01fc 235.31113 Stake
212908 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b e84172395a8023b95a68ba229dbc0a971855371b2c6f8ede6eff60e5ec40df2c 309.54849 Stake
212062 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b b9fa3e79561ccc026280c52f106304b7f9540f255b4747a549477c5abe6a00b9 229.38856 Stake
211435 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 3d5bab9b3eb624a88adab1e8f49a06bb3f7814f422b1492ef53d4e17d72e62e9 246.53202 Stake
210761 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b e7c87e601bd30a61afb0a15d3c739a14688c67d7a4cb76643e4110971453c655 304.99111 Stake
209927 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b ec95b69ce422e031be8241464580259a8258d48d6bd1d0dfcc934053b8b0440b 233.98372 Stake
209287 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b d95c7336bc14f2fa640f602e0ab7da4a4586395bf4106e682ff14391d2b9c3d3 176.54467 Stake
208804 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1a3edba71de472e32f896fc17f46e745224cc2466cb41be3b5b4d373b870d793 290.16365 Stake
208010 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 90297bbe132e2e36325d6dbef06da7108931aeec62f689841c57890490ea3cb7 247.97835 Stake
207332 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 34c9847cc476cfd7b353ccd191296f0cd1f522756b2c0e0a8decfaa0387f10b7 244.67406 Stake
206663 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 63c98b0bba43dbdaa23e64b6f15f8ccd9180b65204376004b18d1dd39fa42837 214.29611 Stake
206077 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b d5b4d154197fad587db1a7d573d9f6c605dd5db767ea00a6bc54ff9e88ca67d9 293.95985 Stake
205273 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 22da269f56a529e3b215a52c8c9fe3b4e972dbd8cc0c73b4c21b38d70523cfdc 283.68969 Stake
204497 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 27e8f0b5a35b14e446e88014e643027237457694f9efcd4b61979b3bd8f07b02 172.17216 Stake
204026 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 5a66ea1f10d45de99c7566eb213581d3f6f245f09aa50e0bdca05d7502f615ae 155.69768 Stake
203600 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 4c849a7d6408da4884df47e69837f24eaa7ca686038cebc85d7d6e78023f95dd 89.90210 Stake
203354 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 4afcba2806e57882e4cf273de21f0f7070fd6d20f55e0498a6ec3022504773e8 247.32865 Stake
202677 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 16c1b0a5ec66ba3d4238b37242dfdb28ad9c27d3d74f37a4ea0ad68b6366cc44 160.73017 Stake
202237 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 95e3672cc68b40984b742670aa8553686398c7aa52c6ba11a725e0aa7b086b26 135.52965 Stake
201866 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 93de82e69430fd63240f09dafbef930df79e372aff4fe9c91344e31343eb432f 111.06187 Stake
201562 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 59d7332ae0c790ba600c41380ec04a72988d5a1a13c0afc257b2aa20a41618ba 423.89350 Stake
200401 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 8b3fdfbd1f725e4d3a0d9dab37418a958d5a3d5dfe61fab4bddbe561338511be 258.80224 Stake
199692 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b b7c41882ebca2d3bee62b733a49b1e191b67b9b07c9a1520a19f9de7945da518 415.22774 Stake
198554 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 674e890c7014617b6671f8428c44b0773f89094552047da866b85c8314c7b2c2 257.55737 Stake
197788 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 038fb63c02b90ced5d8ddac7d30fb73a71ef90b47caa98928ee643444bbe5b58 0.36426 Stake
197787 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b e1e0ada1005dc458930a4d2f468274b61a096daaff38c2c8a6d7ceaf1d1405a3 253.44729 Stake
197091 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 0c2c059e26b9dfe262959daf0ec34b50bb053a4d5aef98a0ed635e0d93f9a81f 218.09185 Stake
196432 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1ca3a9097dade92b2f0c9426cd9c362cdeb43edfd4fff9b565317765452d2ffa 1.09069 Stake
196429 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b b62faa6ff27f36ad77f19578d4945e84662092d54af606cb4c9bba3ca55da7a5 268.95465 Stake
195689 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b aa33cc2729842e0fc37fad3995523a3ba7ba55a9933c05bb6db3a0c1bc465b6a 274.01907 Stake
194935 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c902d86041d8ca8fd693b937db943fcb237fc60112037e26a82091fac721f740 200.26097 Stake
194324 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 59f0c1c6158b986343d79826569ad4e08f75923c7bd80345a68dbe2337501d74 10.52900 Stake
194295 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b ecd1e9c9ce053b59fa8b53ec82fbe183f8bb075b9d74292c3e8fc2bc5b6ec4fb 189.47998 Stake
193773 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c5299e75372ab8725d4000425291457f18bd101bbeb44e2ad65cdaeee9042f7e 250.42229 Stake
193083 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 4d0e85df03d32090bade24dcf33306a1f28a569664c6144b91400eb8ccf6964b 260.19356 Stake
192306 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 28657a2d1adafe66f1442162ae35de90b7cb2d0d6cd43a8a7a9bfec342dfa6cb 228.17744 Stake
191612 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b aaf95018035bca1bef0f77a331459555c5b8200a2ad8613e35a00d9843d2f2a9 46.11778 Stake
191483 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 833b8d6b40a3d8d934a0aa3a0932bc9ba2297961795160a318526120e68e6810 246.93874 Stake
190792 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 4c4149dbb16cc6b84f5bb1ed76a88251d9544d94de7763fd73496c1c52a3f00b 246.17983 Stake
190043 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 9a105cfe28417bdafcf30df851ad10e25c448880e5fbc4c2254a334da1cc8f30 91.72615 Stake
189750 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b d5e475c24a6471f667007faf2f6e822d0fdd59b3831932f251af2c4c269fe1e0 116.44091 Stake
189318 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c2c1352d86645ce47863900bf590b1edcb753aea6e12b4dc191ee3f900ec5d3b 90.47046 Stake
188991 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b b23c61c67884c953c28e5391209176bb266f6555b262a971032bba55932b5efd 224.85182 Stake
188178 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 9763cd13c6e8573f92364f16c108d83355650f8a4d903b2e2a90d68efa109cfb 82.99209 Stake
187878 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b caedcfcbcb7f4d9c25ad5078a7e16a62ceb707b46c7bd1194b4a74a6c4c62721 192.85667 Stake
187121 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 6332e86fe962a862012baf4945664e42fc514c295c92877518afb302a9fc8a22 77.26391 Stake
186820 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 28a11a31608ac2be0e2db4c408ddd59c228b2c1618511d06c14fb4388f3d9238 216.07206 Stake
185918 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 54a4078fdbaf35f0fb92e6f9472cd06c52fab05d155258030fee349a4496c5b1 95.70332 Stake
185466 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b c390eaaaf7f3c30c6112f99cedde5a58b24399bdede273d26608bcdc0a0a4840 147.60521 Stake
184757 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 01b95d0b32c62a9e4122562033d67be5bcbc341753340fb1d3bd01783352abb4 5.66793 Stake
184732 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 4e80d2bc03fdc882a239b84fe846c2e152963d927c43d8ed993f0b3266321b06 137.34024 Stake
184066 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 64f30d6dc612a6b9eefe3aac3541fc36823432aa437b00d5bb82b7f98c5f1924 64.37739 Stake
183714 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1a7c6ac59bc045e991df8a597cbbe0b567d46a8b7986aedaf97081bab5ee5667 28.74335 Stake
183523 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 1669d00b15c09083a104631e1705d151a770c1b0fb927bb9bbbc8a324e8b1399 156.04781 Stake
182343 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 3732863761ff59f3c69e6c871c03234ad4014b38a25fedc26d9b66c74590f3f1 155.20402 Stake
181169 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 459d566a36b6b8d051a3976aae555e7d25aa8d39478e3ac0b1b885626505bb88 144.13808 Stake
180018 sXt4d1bb4mAibDiMNaDjx7AHRsSVrCsE7b 980f0ba731b04336d5e32f8faf5c9640ade8208628bd932422add32f299c1ac7 41.90651 Stake